×
Compartir
Reflexion 24.01.2024

A posta en valor dos Montes Comunais, a súa visibilidade e a substitución xeracional serán o xerme da produción artística

A partir deste desexo colectivo, definido a partir do proceso de mediación desenvolvido en 2023, redactouse un encargo artístico que inspirará o traballo coa artista Asunción Molinos Gordo.Para leer el texto en castellano pulsa aquí.

‘Terra Común’ traballa desde xaneiro de 2023 xunto á mediadora, Natalia Balseiro, e os 84 comuneiros e comuneiras da comunidade de Montes de Couso (Pontevedra, Galicia) nun proceso de mediación, -que incluíu camiñadas polo territorio, investigación, procesos de debate, diálogo e participación ou actividades públicas-, que rematou co convite a Asunción Molinos Gordo como a artista que desenvolverá a proposta artística do proxecto.

O proceso de participación e mediación puxo en valor a vida, presente e futura dos montes, os vínculos co territorio e unha forma única de vida, que atopa nesta contorna non só un espazo de lecer e esparexemento, senón unha fonte de riqueza. Así, lonxe de imaxinar e planificar a súa explotación, o desexo da comunidade é xerar un modelo sustentable, multifuncional e autosuficiente a longo prazo, desde unha perspectiva económica pero tamén social, e, sobre todo, un modelo atractivo para que as novas xeracións tomen a substitución e dean continuidade a este legado de xestión comunitaria.

Comunidade de Couso nunha das actividades públicas que se desenvolveu no mes de decembro. (c) Andreia Iglesias
Comunidade de Couso nunha das actividades públicas que se desenvolveu no mes de decembro. (c) Andreia Iglesias

Da mediación á produción artística

Desde este desexo colectivo de dar continuidade ao legado redactouse un encargo artístico que inspirará o traballo da artista. Así, para que se produza esta substitución xeracional, será necesario dar visibilidade ao valor da xestión comunitaria do monte e todo o que isto é capaz de producir para a natureza, a paisaxe e o medio ambiente, pero tamén para a comunidade de Couso e a sociedade en xeral. 

Este proceso de mediación pasa a unha segunda fase e ábrese á produción artística na que Asunción Molinos Gordo tratará de comprender as motivacións dos comuneiros e comuneiras, activando distintos talleres que servirán como ferramenta de reflexión e conexión entre a artista e a comunidade así como con outras persoas investigadoras e especialistas na materia.

A mediadora, Natalia Balseiro, guiou o proceso participativo, iniciado en 2023, e que continuará ao longo de 2024. (c) Andreia Iglesias
A mediadora, Natalia Balseiro, guiou o proceso participativo, iniciado en 2023, e que continuará ao longo de 2024. (c) Andreia Iglesias

Estes encontros coa comunidade dos montes de Couso, a artista, e a mediadora porán en xogo diferentes ferramentas metodolóxicas de investigación, exploración do territorio, coñecemento dos Montes de Couso, creación de vínculos coa comunidade local, apertura de conversacións entre as diferentes persoas implicadas, e outras que se vaian achegando ao proceso.

Un proceso que concluirá en 2024, momento no que se deberá presentar públicamente o resultado que se inaugurará a finais de ano. A obra priorizará o uso de elementos naturais baseados na natureza; situando aos montes como espazo de encontro interxeracional, e resignificando o recoñecemento social desta contorna e a súa memoria.

‘Tierra Común’ trabaja desde enero de 2023 junto a la mediadora, Natalia Balseiro, y los 84 comuneros y comuneras de la comunidad de Montes de O Couso (Pontevedra, Galicia) en un proceso de mediación, -que ha incluido paseos por el territorio, investigación, procesos de debate, diálogo y participación o actividades públicas-, que culminó con la invitación a Asunción Molinos Gordo como la artista que desarrollará la producción artística del proyecto.

El proceso de participación y mediación puso en valor la vida, presente y futura de los montes, los vínculos con el territorio y una forma única de vida, que encuentra en este entorno no solo un espacio de ocio y esparcimiento, sino una fuente de riqueza. Así, lejos de imaginar y planificar su explotación, el deseo de la comunidad es generar un modelo sostenible, multifuncional y autosuficiente a largo plazo, desde una perspectiva económica pero también social y, sobre todo, un modelo atractivo para que las nuevas generaciones tomen el relevo y den continuidad a este legado de gestión comunitaria.

Comunidad de Couso en una de las actividades públicas que se desarrolló en el mes de diciembre. (c) Andreia Iglesias
Comunidad de Couso en una de las actividades públicas que se desarrolló en el mes de diciembre. (c) Andreia Iglesias

De la mediación a la producción artística

Desde este deseo colectivo de dar continuidad al legado se redactó un encargo artístico que inspirará el trabajo de la artista. Así, para que se produzca este relevo generacional, será necesario dar visibilidad al valor de la gestión comunitaria del monte y todo lo que esto es capaz de producir para la naturaleza, el paisaje y el medio ambiente, pero también para la comunidad de Couso y la sociedad en general. 

Este proceso de mediación pasa a una segunda fase y se abre a la producción artística en la que Asunción Molinos Gordo tratará de comprender las motivaciones de los comuneros y comuneras, activando distintos talleres que servirán como herramienta de reflexión y conexión entre la artista y la comunidad así como con otras personas investigadoras y especialistas en la materia.

La mediadora, Natalia Balseiro, ha guiado el proceso participativo, iniciado en 2023, y que continuará a lo largo de 2024. (c) Andreia Iglesias
La mediadora, Natalia Balseiro, ha guiado el proceso participativo, iniciado en 2023, y que continuará a lo largo de 2024. (c) Andreia Iglesias

Estos encuentros con la comunidad de los montes de Couso, la artista, y la mediadora pondrán en juego diferentes herramientas metodológicas de investigación, exploración del territorio, conocimiento de los Montes de Couso, creación de vínculos con la comunidad local, apertura de conversaciones entre las diferentes personas implicadas, y otras que se vayan acercando al proceso.

Un proceso que concluirá en 2024, momento en el que se deberá presentar públicamente el resultado que se inaugurará a finales de año. La obra priorizará el uso de elementos naturales basados en la naturaleza; posicionando a los montes como espacio de encuentro intergeneracional, y resignificando el reconocimiento social de este entorno y su memoria.