×
Compartir
Diario 27.02.2024

A artista, Asunción Molinos Gordo, empeza a imaxinar a súa produción xunto aos comuneiros de Couso

Faio conversando con eles, escoitándoos e deixando caer preguntas ás que todas e todos van respondendo, con calma, expandíndose e deixando emerxer memorias, recordos, corpos, experiencias, desexos, territorio, ilusión pero tamén descoñecemento e medo a un proceso que, por agora, visualizan inconcreto e difuso. Para leer el texto en castellano pulsa aquí.

Despois da xornada "Canto pasado contén no futuro" celebrada no mes de decembro na Casa Veciñal de Couso na que Asunción Molinos Gordo inicia o proceso de conversación, encontro e produción coa Comunidade de Montes de Couso, prodúcese esta primeira sesión de traballo entre comuneiras e comuneiros, veciñas e veciños coa idea de dar resposta ás preguntas que nos levamos facendo durante ese ano de mediación no proxecto Terra Común.

Asunción chega a Couso en tren, o día anterior á sesión. Durmimos en Couso, nunha das súas casas rurais, ceamos en Gondomar, nunha das súas casas de comidas, traballamos na Casa Veciñal, comimos en Couso, nunha casa de comidas e conversamos, atopándonos, durante seis horas, con unhas quince persoas: maiores, novas, homes e mulleres; todas elas involucradas neste proceso de traballo de dous anos, no que se mesturan os traballos de investigación, mediación, pensamento e produción artística. 

Durante a sesión de traballo prodúcense toda unha serie de conversacións, sen regular, que producen encontro, intercambio e pensamento novo, xurdido do marco teórico que, a través de clarísimos exemplos expostos de forma pedagógicamente impecable, propón Asunción, debullando os seus diferentes proxectos artísticos, realizados ao longo e ancho do territorio internacional, pondo luz ao críptico linguaxe da arte achegando as prácticas artísticas contemporáneas á comunidade de Couso.

Faio conversando con eles, escoitándoos e deixando caer preguntas ás que todas e todos van respondendo, con calma, expandíndose e deixando emerxer memorias, recordos, corpos, experiencias, desexos, territorio, ilusión pero tamén descoñecemento e medo a un proceso que, por agora, visualizan inconcreto e difuso. 

Trátase dun proceso de escoita e conversación no que se está construíndo algo, tecido entre conversacións, días difusos, conformado por aprendizaxes múltiples, do que por agora o único que sabemos é o que queren: que a xente común, dun territorio próximo, recoñézalles o seu valor nos diferentes campos da vida e que os seus mozos sintan vínculos coa comunidade de montes para formar parte dela e sostela no futuro.

Con todo, estas conversacións son necesarias, estes espazos son os que, aos poucos, a través do tempo compartido, o coñecemento mutuo, o respecto polo traballo común, as vulnerabilidades expostas etc. producen a confianza suficiente e necesaria para dar luz ás respostas que necesita o proceso de produción artística. 

Conversamos en círculo, como as árbores de Couso, conformando un conxunto que flúe porque alguén nos conduce, a través de imaxes posibilitadoras e inspiradoras, de experiencias contundentes empezando a imaxinar futuros.

Até agora percorremos os montes, inspirámonos lendo publicacións, escoitando a investigadoras e académicas, a persoas que habitan outras e estas comunidades de montes, a quen nelas traballan, a quen delas forman parte, bailamos, escoitado música, comido xuntas, empapámonos baixo a choiva, resgardámonos baixo as árbores, vimos performance e cinema xuntas, fomos moitas e fomos poucas, escribimos soños, lugares, materiais e falamos de arte, de procesos, de proxectos europeos, de concomitentes, de Asunción e do futuro dos montes de Couso. Construímos algo, unha relación de afecto e confianza.

Agora seguimos tecendo guiadas por Asunción, artista que habita e traballa en contextos rurais. As súas obras son respostas a cada lugar, a cada proxecto, a cada territorio. As súas obras, de formatos diversos e impredicibles, emerxen tras longos procesos de investigación, a través de mecanismos diversos, máis ou menos formais, máis ou menos disciplinados. 

Veremos o que nos deparan estes meses de traballo entre comuneiras e comuneiros de Couso e Asunción Muíños Gordo. 

Próximo encontro en marzo.

Después de la jornada “Cuánto pasado contiene en el futuro” celebrada en el mes de diciembre en la Casa Vecinal de Couso, en la que Asunción Molinos Gordo inicia el proceso de conversación, encuentro y producción con la Comunidad de Montes de Couso, se produce esta primera sesión de trabajo entre comuneras y comuneros, vecinas y vecinos con la idea de dar respuesta a las preguntas que nos hemos ido haciendo durante ese año de mediación en el proyecto Terra Común.

Asunción llega a Couso en tren, el día anterior a la sesión. Dormimos en Couso, en una de sus casas rurales, cenamos en Gondomar, en una de sus casas de comidas, trabajamos en la Casa Veciñal, comimos en Couso, en una casa de comidas y conversamos, encontrándonos, durante seis horas, con unas quince personas: mayores, jóvenes, hombres y mujeres; todas ellas involucradas en este proceso de trabajo de dos años, en el que se entremezclan los trabajos de investigación, mediación, pensamiento y producción artística. 

Durante la sesión de trabajo se producen toda una serie de conversaciones, sin reglar, que producen encuentro, intercambio y pensamiento nuevo surgido del marco teórico que, a través de clarísimos ejemplos expuestos de forma pedagógicamente impecable, propone Asunción. A lo largo de la conversación, la artista e investigadora desgrana sus diferentes proyectos artísticos, realizados a lo largo y ancho del territorio internacional, poniendo luz al críptico lenguaje del arte y acercando las prácticas artísticas contemporáneas a la comunidad de Couso.

Lo hace conversando con ellos, escuchándolos y dejando caer preguntas a las que todas y todos van respondiendo, con calma, expandiéndose y dejando emerger memorias, recuerdos, cuerpos, experiencias, deseos, territorio, ilusión pero también desconocimiento y miedo a un proceso que, por ahora, visualizan inconcreto y difuso. 

Se trata de un proceso de escucha y conversación en el que se está construyendo algo, tejido entre conversaciones, días difusos, conformado por aprendizajes múltiples, del que por ahora lo único que sabemos es lo que quieren: que la gente común, de un territorio próximo, les reconozca su valor en los diferentes campos de la vida y que sus jóvenes sientan vínculos con la comunidad de montes para formar parte de ella y sostenerla en el futuro. 

Sin embargo, estas conversaciones son necesarias, estos espacios son los que, poco a poco, a través del tiempo compartido, el conocimiento mutuo, el respeto por el trabajo común, las vulnerabilidades expuestas etc, producen la confianza suficiente y necesaria para dar luz a las respuestas que necesita el proceso de producción artística. 

Conversamos en círculo, como los árboles de Couso, conformando un conjunto que fluye porque alguien nos conduce, a través de imágenes posibilitadoras e inspiradoras, y de experiencias contundentes… a empezar a imaginar futuros. 

Hasta ahora hemos recorrido los montes, nos hemos inspirado leyendo publicaciones, escuchando a investigadoras y académicas, a personas que habitan otras y estas comunidades de montes, a quienes en ellas trabajan, a quienes de ellas forman parte. Hemos bailado, escuchado música, comido juntas, nos hemos empapado bajo la lluvia, nos hemos resguardado bajo los árboles, hemos visto performance y cine juntas, hemos sido muchas y hemos sido pocas, hemos escrito sueños, lugares, materiales y hemos hablado de arte, de procesos, de proyectos europeos, de Concomitentes, de Asunción y del futuro de los montes de Couso. Hemos construido algo, una relación de afecto y confianza. 

Ahora seguimos tejiendo guiadas por Asunción, artista que habita y trabaja en contextos rurales. Sus obras son respuestas a cada lugar, a cada proyecto, a cada territorio. Sus obras, de formatos diversos e impredecibles, emergen tras largos procesos de investigación, a través de mecanismos diversos, más o menos formales, más o menos disciplinados. 

Veremos lo que nos deparan estos meses de trabajo entre comuneras y comuneros de Couso y Asunción Molinos Gordo. 

Próximo encuentro en marzo.